Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat
De dienstverlening op hoofdlijnen

Raadgevend Bureau De Leeuw houdt zich bezig met vraagstukken op het terrein van:

Strategisch personeelsmanagement
Bij strategisch personeelsmanagement gaat het om de bijdragen die het personeelsmanagement van de organsiatie levert aan het realiseren van de lange termijn doelstellingen van de organisatie. Enerzijds wordt vastgesteld hoe de relatie tussen de strategie en het personeelsmanagement er thans uitziet (dan wel ontbreekt) en hoe de relatie tussen beide te optimaliseren.

(Organisatie)veranderingsprocessen
Het gaat om de begeleiding van organisatieveranderingsprocessen die op enigerlei wijze zijn verbonden met leiderschap (ook MD-programma's), integrerend werken (leidinggeven), cultuurverandering, opheffing van verstarring door rigide regelgeving, organisatieontwikkeling, continu verbeteren en strategisch ondernemen en organiseren met mensen

Doorlichting van de P&O-functie
Het gaat bij dit onderwerp om het uitvoeren van audits van de personeel- en organisatiefunctie. Als resultaat van de doorlichting wordt de P&O-functie met behulp van ken- en stuurgetallen beoordeeld op omvang, effectiviteit en deskundigheid. Een advies over een in te zetten professionaliseringstraject kan deel uitmaken van de doorlichting.

Professionalisering van de P&O-functie
De deskundigheidsbevordering betreft de methoden van werken, interventiekunde, samenwerkings- en communicatiestructuren, regelgeving en rolverdeling en afstemmingsvraagstukken tussen lijn, staf en services.

Inrichting van de managementondersteuning
De organisatorische inrichting van de managementondersteuning (lijn, staf, services, intern of extern uitbesteden), inclusief de beantwoording van de vraag of de inrichting van een Shared Service Center de dienstverlening verbetert en/of goedkoper maakt.

Conflicthantering
Conflicthantering wordt ingezet in het geval samenwerkingsrelaties zijn vastgelopen of dreigen verziekt te raken. Vertrouwenscrises, kampen in een managementteam, onwerkbare verhouding tusen bestuurder en ondernemingsraad zijn voorbeelden. Meestal wordt eerst snel verkend of reparatie van de samenwerkingsrelaties de voorkeur verdient en (nog) mogelijk is. Kenmerk van de aanpak: in korte tijd een intensief traject van op individuenen en (sub)groepen gerichte interventies en activiteiten.

Voorbeelden van projecten en trajecten uit de advies- en opleidingspraktijk

In de afgelopen jaren bestond de advies- en opleidingspraktijk van Raadgevend Bureau De Leeuw uit het begeleiden van en adviseren over veranderingsprocessen en -trajecten.

Voorbeelden uit die gevarieerde praktijk zijn de volgende:

 • Coachen en begeleiden van managementteams en van individuele teamleden / leidinggevenden in een grote verscheidenheid van organisaties (luchtvaartbedrijf, politie, advocatenkantoor, metaal, energie, universiteit);
 • Conflicthantering (advocatenkantoor, regionale omroep, Kamer van Koophandel, revalidatiecentrum, R&D-afdeling, distributiecentrum retailbedrijf, transportbedrijf, regiopolitie);
 • Advies Organisatiestructuur professionele organisatie (vakcentrale, schooladviesdienst, managementservices universiteit en een dienst van het ministerie van Defensie);
 • Begeleiden lijnmanagement en stafafdelingen bij de invoering van resultaateenheden en integrerend leiding geven (internationaal chemieconcern, provinciale organisatie);
 • Begeleiden (kwaliteit)verbeteringsprojecten en -processen in dienstverlenende en produktieorganisaties. Ontwikkeling en implementatie kwaliteitsstelsel Nederlandse politie;
 • Ondersteunen van onderhandelingssituaties (realiseren van prestatiecontract tussen vier organisaties;
 • Ontwikkelen cultuur en leiderschap (regiokorps politie) en ontwikkelen en uitvoeren van MD-programma (onder andere bij een retailconcern);
 • Ontwikkelen strategisch personeelsmanagement (luchtvaartmaatschappij, provincie), inrichten van de P&O-functie (chemieconcern) en begeleiden van de professionalisering van de personele functie (universiteit, DG van Ministerie, uitvoeringsorganisatie, CBS, glasfabriek, dienst van ministerie, electronicaconcern);
 • Uitvoeren audits van de personeel- en organisatiefunctie van diverse organisaties (chemieconcern, Arbeidsvoorziening, ingenieursbureau, provincie, universiteit)
 • Interim management (hoofd centrale staf P en hoofd PAIO provincie) en projectmanagement (Universiteit)
 • Diverse docentschappen (VNO/NCW De Baak, PAO Hogeschool Windesheim, Rijksoverheid) en trainingen aan P&O-ers (strategisch personeelsplan, adviseren, interventiekunde, managementondersteunend werken
De rollen waarin gewerkt wordt zijn: adviseur over inhoud en/of proces, procesbegeleider, coach, supervisor, auditor, trainer/opleider/docent en interimmanager.
Uitgangspunten bij de aanpak van vraagstukken

Raadgevend Bureau De Leeuw hanteert bij de aanpak van organisatievraagstukken een aantal uitgangpunten. Hantering van deze werkprincipes blijkt in vele veranderingsprocessen en -trajecten een garantie voor het tot stand komen van daadwerkelijke verandering. Niet slechts wijzigingen in wat op papier staat, maar realisering van ander gedrag dan wel beroepsmatig handelen is daarvan het resultaat.

Onze
uitgangspunten zijn:
 • Beginnen waar de ander en de situatie zijn;
 • De ander serieus nemen, met respect bejegenen en in haar / zijn waarde laten;
 • Werken aan draagvlak en acceptatie voor veranderingen;
 • Voortdurende aandacht voor de bedreiging én de kracht van samenwerkingsverhoudingen;
 • Beperken van het aantal op papier vastgelegde woorden, dus: heldere én dunne rapporten;
 • Een advies komt organisch voort uit het met relevante betrokkenen samen werken aan de oplossing van vraagstukken;
 • Adequaat onderscheiden van feiten, gevoelens en verlangens / behoeften

De aanpak van vraagstukken neemt pas een aanvang nadat een grondige intake heeft plaats gevonden met zowel opdrachtgever als cliënt (in het geval het om verschillende actoren gaat). De opdracht wordt verstrekt nadat een duidelijk aanbod in de vorm van een offerte en/of werkafspraken is gedaan. Ook is dan duidelijkheid verschaft omtrent het honorarium en eventuele andere kosten.

Terug naar de top van deze pagina