Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat

Training Adviseren

Raadgevend Bureau De Leeuw heeft jarenlange ervaring in en een groot aanbod aan deskundigheidsbevorderende programma's en trajecten voor professionals in Personeel & Organisatie.

Veel opleidingen en trainingen wordt als maatwerk aangeboden aan grotere organisaties, zowel in de profit als de not-for-profit sectoren. Een grondige intake en het in samenwerking ontwikkelen van het curriculum behoren tot onze standaardaanpak. Trainers, begeleiders en docenten worden na overleg en met instemming van de opdrachtgever gekozen. Ook kunnen we klantorganisaties ondersteunen bij de opzet en organisatie van door andere instituten verzorgde opleidingen en trainingen.

Een van onze eigen kernproducten is de

Training Adviseren (open inschrijving)

De leidinggevende die

  • geconfronteerd wordt met het opstellen van een reïntegratieplan,
  • moet vaststellen wie van zijn medewerkers voor doorgroei in aanmerking komt,
  • goedkeuring geeft of onthoudt aan aanvragen voor tegemoetkoming in de studiekosten,
  • beslist op welke wijze hij/zij de personeelsinkrimping of -uitbreiding gaat realiseren,
  • de veranderingen in de nieuwe CAO moet kunnen toepassen,
  • een disfunctionerende medewerkster in de afdeling heeft,
  • een stevig meningsverschil heeft met enkele mede-MT-leden,
  • de lange termijn personeelsformatie wil vaststellen en
  • de onvrede bij enkele medewerkers moet managen.

Zomaar enkele voorbeelden van personeelsvraagstukken waar managers voor staan, naast de vele andere managementzorgen en -uitdagingen. De personeelsmanagementadviseur ondersteunt managers bij het maken van de beste keuzes. Zij adviseren over te nemen besluiten en de adequate uitvoering daarvan. In de afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid voor het personeelsmanagement in toenemende mate een taak voor en bevoegdheid van leidinggevenden geworden. En daarmee veranderen de positie en complementaire bijdrage van de P&O-professionals. Zo vragen de afhankelijkheden ten opzichte van de deelnemende partijen, het omgaan met soms tegenstrijdige belangen, de bewaking van de zorgvuldigheid in personeelsbeslissingen, de control ten behoeve van de topleiding en de beleidsontwikkeling, om een adequate invulling van de adviesbevoegdheden en de methodische rollen van de P&O-professionals.
Tijdens de Training Adviseren werkt u aan het vergroten van uw deskundigheden (inzicht én vaardigheden) op dit terrein.

Doel training

Adviseren behelst meer dan goede adviesvaardigheden. Adequaat adviseren houdt tevens in het volgen van de juiste weg door de organisatie, het kiezen van de gesprekspartners passend bij de vraagstukken, besluitvorming als onderliggende methode voor het doen van aanbevelingen, het omgaan met tegenstellingen en belangen en het adequaat hanteren van communicatie.
In de training adviseren wordt aan deze thema's aandacht besteed, opdat de deelnemer ze in hun onderlinge samenhang in zijn / haar praktijk kan toepassen. Het doel van de training is dan ook: het vergroten van inzichten, vaardigheden en persoonlijke effectiviteit in het adviseren op het terrein van personeelsmanagement.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor alle P&O-professionals die in hun functie veelvuldig moeten (gaan) adviseren. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemers beschikken over een relevante HBO-opleiding en minimaal vier jaar ervaring in de aanpak van personeelsmanagementvraagstukken.

Inhoud

Tijdens de training neemt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen en praktijksituaties toe. De opbouw van de blokken ziet er als volgt uit:

Blok I: aspecten van adviseren, probleemfactoren, de verscheidenheid aan interventies, basisvaardigheden, de inhoudelijke adviesvraag en de adviesrelatie en haar afhankelijkheden.

Blok II: besluitvorming als onderliggende methodiek voor adviseren, communicatieaspecten, desgevraagd en initiërend adviseren, adviseren aan groepen en bij belangentegenstellingen, adviesonderwerpen en hun oplossingen in het personeelsmanagement.

Blok III: onderhandelen in adviseren, procesbegeleiding in adviseren aan individuen en (management)teams, de weg door de organisatie en de keuze van cliënten en adviesvragers.

Werkwijze

De training vindt plaats gedurende drie blokken van twee dagen (residentieel en inclusief de tussenliggende avond) met een tussenperiode tussen de blokken van vier à vijf weken. Het maximaal aantal deelnemers per trainingsgroep is 12. De training wordt gegeven in een conferentieaccommodatie in het midden van het land.

Alle blokken worden gekenmerkt door het afwisselend oefenen met adviessituaties (uit de werksituaties van de deelnemers en door de trainer aangereikt) en interventies (op inhoud en proces), krijgen en geven van feedback, korte presentaties van praktijktheorie, gebruik van (samenvattingen in) hand-outs en het trainen van vaardigheden in subgroepjes en plenair. Gebruik wordt gemaakt van videoregistraties van de verschillende adviesgesprekken.

Data

De mogelijkheid bestaat om de training geheel in-company te organiseren. Na een (grondige) intake worden doelen en inhoud van het programma geheel op de doelgroep afgestemd en als maatwerk ingevuld.

Begeleiders/trainers

De trainingen worden begeleid door Gerard de Leeuw, organisatieadviseur op de terreinen: strategisch personeelsmanagement, topstructuur, veranderingsprocessen, conflicthantering en inrichting van de managementondersteuning.

Nadere informatie over onze professionaliseringsprogramma's en -trajecten kan worden verkregen via:
telefoon: 0488-480724,
telefax: 0488-454108 en
E-mail: info@rbdeleeuw.nl

Terug naar top pagina

"De Kern van Personeelsmanagement"

Doorlichting van de
P&O-functie

Professionalisering
van P&O

Inrichting van de
P&O-functie

Training Adviseren

"De Kern van Personeelsmanagement"

Doorlichting van de
P&O-functie

Professionalisering
van P&O-professionals

Inrichting van de
P&O-functie

Training Adviseren