Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat

Professionalisering van P&O-professionals

Professionalisering van P&O-professionals betreft zowel de deskundigheid (kennen en kunnen) als de beroepshouding van de P&O-ers.

Met professionalisering doelen we niet op de traditionele ontwikkeling naar het beroep (vergelijk de discussie in de 70-er binnen de NVP), maar wel op deskundigheid, relatieve onafhankelijkheid en integriteit van de P&O-professional. Een hoge kwaliteit van werken staat daarbij voorop.

Op welke momenten is er reden om aan de professionaliteit van de P&O-ers extra aandacht te besteden. Extra, omdat bij binnenkomst in een P&O-functie de individuele kwalificaties en welke tekorten daarin mogelijk aanwezig zijn, punten van gesprek en vervolgactie vormen.

Raadgevend Bureau De Leeuw heeft jarenlange ervaring in en een groot aanbod aan deskundigheidsbevorderende programma's en trajecten voor professionals in Personeel & Organisatie.

Aanleidingen om meer systematisch of projectmatig aandacht te besteden aan de professionaliteit van de P&O-functie kunnen zijn

 • de ervaring dat in bepaalde activiteiten kwalitatief niet (meer) geleverd kan worden wat vereist is. Een regelmatige reflectie van P&o-functionarissen op hun eigen handelen
 • de resultaten van een doorlichting van de P&O-functie;
 • de constatering dat onvoldoende sprake is van gelijkgerichtheid in de werkzaamheden van de P&O-afdeling richting haar klanten;
 • problemen in het functioneren, die gediagnosticeerd zijn als problemen als gevolg van gebrek aan deskundigheid;
 • de introductie van nieuwe werkzaamheden waarvoor nog onvoldoende vaardigheden zijn verworven;
 • een verandering in de organisatorische rollen waardoor andere vaardigheden worden vereist. Een voorbeeld: van zelf beslissen of goedkeuren van personeelsmanagementbeslissingen naar daarover adviseren;
 • een wijziging in het methodische rollenpatroon. Bijvoorbeeld: van overnemen (zelf doen) naar het lijnmanagement in staat stellen zelf de uitvoering te doen. Of van regelen naar coachen;
 • de noodzaak om van de slordigheid van de alledaagse uitvoering te gaan naar een nieuwe alertheid.

Deze lijst is niet uitputtend, maar het gaat nu om een verkenning van het soort omstandigheden waarin professionalisering aan de orde kan zijn. Kan, omdat het soms beter is om bijvoorbeeld de omstandigheden te wijzigen of functionarissen ander werk te laten doen.

Raadgevend Bureau De Leeuw helpt organisaties bij

 • het in kaart brengen van de noodzaak bepaalde competenties te beheersen;
 • het creëren van draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen;
 • het samen ontwikkelen van programma’s en trajecten;
 • het (in-company) uitvoeren van trainings- en opleidingsactiviteiten;
 • het coachen van functionarissen;
 • het introduceren van nieuwe werkwijzen binnen de organisatie / bij het lijnmanagement;
 • het opzetten van intervisie (in een kleine groep professionals systematisch terugkijken op de eigen praktijk en de daarin gevolgde werkwijze);
 • het adviseren over individuele leerwegen.

Dit alles onder de condities: tijd, concentratie en veiligheid.

Enkele voorbeelden van programma's en trajecten uitgevoerd door Raadgevend Bureau De Leeuw zijn:

 • trainingen in het adequaat adviseren op het terrein van het personeelsmanagement (zie ook het open inschrijvingsaanbod);
 • leergangen lijnondersteunend werken voor P&O-adviseurs, waarbij de nadruk ligt op methodische bekwaamheden;
 • een bedrijfskundige oriëntatie voor P&O-professionals;
 • het leren (adviseren bij het) ontwikkelen van strategisch personeelsmanagement.

En alle programma's en trajecten worden aangepakt met het oog op een voor alle betrokkenen bevredigende aanpak van personeelsvraagstukken / personeelsmanagement.

Terug naar top pagina

"De Kern van Personeelsmanagement"

Doorlichting van de
P&O-functie

Professionalisering
van P&O-professionals

Inrichting van de
P&O-functie

Training Adviseren